• SPP d.o.o.
  • +385 42 203 302
  • spp@spp.hr

Zaštita okoliša

Studije o utjecaju na okoliš

Zaštita okoliša


Zaštita okoliša

SPP d.o.o. posjeduje suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša - izrada tehničko-tehnološkog rješenja za postrojenje vezano za objedinjene uvjete zaštite okoliša što uključuje i poslove izrade analize stanja i elaborata o načinu usklađivanja s odredbama zakona.


Suglasnost je izdana od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva R Hrvatske (Klasa: UP/I-351-02/10-08/23, Ur.broj: 531-14-1-1-06-10-2 od 03. 03. 2010. god.)
Operativni plan intervencije u zaštiti okoliša

Uz studije i elaborate zaštite okoliša izrađujemo i Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša za pravne subjekte koji su sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Planu intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99) dužni izraditi planove intervencija.

Suglasnosti se upisuju u očevidnik izdanih suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša koji vodi MZOPUG.


  • SPP d.o.o., Trstenjakova 3, 42000 Varaždin, Croatia
  • GEOTEHNIKA
  • +385 42 203 302
  • +385 42 203 304
  • Fax: +385 42 203 306
  • Email: spp@spp.hr
Copyright © 2015 | SPP d.o.o. Sva prava rezervirana.